Ovixan®

Treatment of inflammatory skin diseases

Treatment of inflammatory skin diseases

Ovixan® (mometason furoate) is a potent glucocorticosteroid (group III) for symptomatic treatment of inflammatory skin diseases such as atopic dermatitis and psoriasis (excluding widespread psoriasis).

Visit Ovixan.se

Visit Ovixan.se

For more information about Ovixan, visit our website to learn more.

Oviderm®

Oviderm®

Oviderm® 250 mg/g cream – (propylene glycol). Indicated for treatment of dry skin. The cream can be applied as needed, preferably several times daily and always after contact with water. The cream can be used by adults (including older people), adolescents and children. Oviderm is a registered pharmaceutical product that can be prescribed and purchased OTC (Over The Counter).

Ameluz®

Ameluz®

Ameluz® 78 mg/g gel (5-aminolevulinic acid) is indicated for treatment of actinic keratosis of mild to moderate severity and of field cancerization in adult and treatment of superficial and/or nodular basal cell carcinoma unsuitable for surgical treatment.

Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kräm, stark glukokortikoid (grupp III) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 6 år, Rx, F. Rekommenderas vanligen inte till barn under 6 år. Indikation: Symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (utbredd plackpsoriasis undantagen). Kontraindikationer: Används inte vid facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala reaktioner eller på skadad hud. Varningar och försiktighet: Vid sensibilisering avbryts behandlingen. Innehåller propylenglykol och cetostearylalkohol som kan ge hudreaktioner. Eventuell infektion ska behandlas. Vid behandling på stor kroppsyta eller med ocklusion bör HPA-axel suppression kontrolleras regelbundet. Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbning kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn. Graviditet och amning: Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2017-12-12. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

Oviderm® (propylenglykol) 250 mg/g kräm, hudskyddande och uppmjukande medel. Oviderm är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas eller köpas receptfritt. Förpackningsstorlek: 100 g och 500 g. 500 g ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: Behandling av torr hud. Varningar och försiktighet: Oviderm ska inte användas på brännskadad hud. Undvik applicering i hörselgången eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Innehåller cetostearylalkohol som kan orsaka hudreaktioner. Graviditet och amning: Oviderm ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2021-12-14. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Ameluz® (5-aminolevulinsyra) 78 mg/g gel, cytostatiska/cytotoxiska medel för fotodynamisk behandling. Rx, F. Indikation: Behandling av aktinisk keratos av mild till måttlig svårighetsgrad (Olsen grad 1 till 2) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization, hos vuxna. Behandling av ytlig och/eller nodulär basalcellscancer som inte lämpar sig för kirurgisk behandling på grund av möjlig behandlingsrelaterad morbiditet och/eller sämre kosmetiskt resultat hos vuxna. Ameluz ska endast administreras av hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av användning av fotodynamisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämnen, porfyriner, soja eller jordnötter. Porfyri. Kända fotodermatoser av varierande patologi och frekvens, t.ex. metaboliska sjukdomar såsom aminoaciduri, idiopatiska eller immunologiska sjukdomar såsom polymorf ljusreaktion, genetiska sjukdomar såsom xeroderma pigmentosum och sjukdomar som utlöses eller förvärras av exponering för solljus såsom lupus erythematosus eller pemfigus erythematosus. Varningar och försiktighet: Ameluz rekommenderas inte för patienter som tar immunsuppressiva medel. Eventuell blödning måste stoppas före applicering av gelen. För patienter med ärftliga eller förvärvade koagulationsdefekter ska särskild försiktighet iakttas för att undvika blödning under förberedelsen av lesioner. Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika applicering av Ameluz i ögon eller på slemhinnor. Vid oavsiktlig kontakt måste stället sköljas med vatten. Ameluz ska inte användas på hudområden påverkade av andra hudsjukdomar eller med tatueringar. Eventuell UV-behandling ska avbrytas före behandling. Solexponering av de behandlade lesionsställena och omgivande hud ska undvikas i ungefär 48 timmar efter behandling. Samtidig användning av läkemedel med känd fototoxisk eller fotoallergen potential såsom johannesört, griseofulvin, tiaziddiuretika, sulfonureider, fentiaziner, sulfonamider, kinoloner och tetracykliner kan förstärka den fototoxiska reaktionen av fotodynamisk behandling. Graviditet och amning: Undvik användning under graviditet. Amning bör avbrytas i 12 timmar efter behandling med Ameluz. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: Mars 2022. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

Ovixan-022-SE-220525E